Regulamin

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na domenie eteria.pl.
2. Definicje:

 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania
  z Serwisu;
 • Usługodawca spółka ETERIA CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-635) przy ul. Polnej 44/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000757869, NIP: 7010892601, REGON: 381825604, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł,
 • Serwis strona internetowa Usługodawcy wraz ze wszelkimi jej podstronami, znajdująca się pod domeną eteria.pl;
 • Użytkownik każda osoba odwiedzająca i korzystająca z Serwisu, w tym osoba reprezentująca Kontrahenta zainteresowanego informacją o ofercie handlowej Usługodawcy i upoważniona do składania w jego imieniu oświadczeń woli;
 • Kontrahent osoba fizyczną, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której skierowana jest oferta handlowa Usługodawcy;
 • Usługa wszelkie świadczenia oferowane przez Usługodawcę w Serwisie i dostarczane za pomocą Serwisu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym poczty elektronicznej. Świadczenia obejmują również usługę wyceny na indywidualnie dokonane zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

3. Usługa wszelkie świadczenia oferowane przez Usługodawcę w Serwisie i dostarczane za pomocą Serwisu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym poczty elektronicznej. Świadczenia obejmują również usługę wyceny na indywidualnie dokonane zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
5. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez numer tel. [+48 519 478 143], bądź adres e-mail [biuro@eteria.com.pl].

Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. W celu prawidłowego korzystania przez Uczestnika z Serwisu, niezbędne jest łącznie:

 • połączenie z siecią Internet;
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 • korzystanie z aktualnie najnowszej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

2. Użytkownik zainteresowany skorzystaniem z Usług winien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych (plugin).
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu. Usługodawca nie gwarantuje poprawności pracy systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi za niego odpowiedzialności.

Zasady korzystania z serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
2. Użytkownika wiąże Regulamin w treści obowiązującej na chwilę każdorazowego korzystania z Serwisu lub przesłania formularza.
3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
4. Niektóre Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są odpłatnie. Odpłatny lub nieodpłatny charakter Usługi każdorazowo wynikać będzie z informacji zwrotnej (wyceny) uzyskanej po skierowaniu zapytania poprzez udostępniony formularz kontaktowy lub z odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą.
5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają uzgodnionych indywidualnie, odmiennych postanowień odrębnych umów. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności postanowień odrębnej umowy z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności, choć nie wyłącznie, w sprawach dotyczących ceny usług świadczonych przez Usługodawcę, sposobów i terminów płatności, rozwiązania umowy, postępowań reklamacyjnych, sposobu świadczenia usług, metod kontaktu etc. bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia odrębnej umowy.
6. Zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym i/lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.

Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca, w wypełnieniu obowiązku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet.
2. Pomimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, z korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych elektronicznie mogą być związane następujące, potencjalne zagrożenia:

 • otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
 • możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie wirusów komputerowych,
 • możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji,
 • możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,
 • możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci Internet bez wiedzy i zgody Użytkownika,
 • naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

3. Usługodawca identyfikuje powyższe zagrożenia jako potencjalne, informując przy tym Użytkowników o możliwości ich zaistnienia,
4. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych zagrożeń zaleca się korzystanie
z programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz zapory sieciowej. Powyższe należy traktować jedynie jako ogólne i podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa własnego systemu teleinformatycznego, które nie wyczerpują tego obszernego tematu.
5. Działając stosownie do art. 6 pkt 2. ww. ustawy, Usługodawca wskazuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuję się Użytkownik zostały określone w Polityce Cookies: https://eteria.pl/polityka-cookies/

Rodzaje i zakres usług

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą handlową oferowanych przez Usługodawcę usług związanych z m.in.:

 • sprzedażą nieruchomości,
 • zakupem nieruchomości,
 • wynajmem nieruchomości,
 • finansowaniem inwestycji związanych z nieruchomościami.

2. Serwis nadto umożliwia Użytkownikom skorzystanie z usług:

 • bezpłatnej wyceny – poprzez dedykowany formularz kontaktowy
 • Newsletter.

 

Bezpłatna wycena i formularz kontaktowy

1. Serwis udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy w celu skierowania zapytania o Usługi świadczone przez Usługodawcę, w tym o ich indywidualną wycenę.
2. Serwis udostępnia także inne dane kontaktowe w postaci: numerów telefonu lub adresów mailowych (dalej jako „Dane Kontaktowe”).
3. Wiadomość zwrotna zostanie przekazana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź numer telefonu, przy czym Usługodawca zastrzega, iż – w zależności od treści zapytania – może ona zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
4. Poprzez skierowanie wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego bądź dokonanie kontaktu przy wykorzystaniu Danych Kontaktowych w celu skierowania zapytania o Usługi lub dokonanie indywidualnej wyceny, Użytkownik wyraża zgodę:

 • na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
 • na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).

5. W przypadku złożenia przez Użytkownika takiego żądania, Usługodawca może cyklicznie przesyłać na wskazany adres e-mail lub w formie telefonicznej oferty związane z nieruchomościami. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do złożenia żądania zaprzestania przesyłania ofert.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na złożone przez formularz kontaktowy (bądź inną formę kontaktu) zapytanie bądź wstrzymanie się z przesyłaniem ofert – bez podania przyczyny.
7. Przesłana w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika wycena ma wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Przedstawioną wycenę należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z treścią art. 71 kodeksu cywilnego.

Newsletter

1. Usługodawca może poprzez Serwis udostępnić Użytkownikowi dedykowany formularz zapisu na usługę „Newsletter”.
2. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania zapisu na Newsletter bądź wstrzymania się ze świadczeniem powyższej usługi – bez podania przyczyny.
3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
4. Zapis na Newsletter jest możliwy także poprzez zaznaczenie stosownego pola zgody w formularzu kontaktowym udostępnionym w Serwisie.
5. Usługa Newsletter polegać będzie na bezpłatnym przesyłaniu Użytkownikowi na wskazany przez adres e-mail, wiadomości mailowe zawierające informacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę, aktualnymi promocjami, wydarzeniami związanymi z działalnością Usługodawcy bądź informacjami związanymi z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Newsletter może zostać ograniczony do przesyłania określonych ofert, w tym także wskazanych przez Użytkownika.
7. Wiadomości mailowe mogą być wysyłane cyklicznie.
8. Użytkownik poprzez wysyłkę dedykowanego formularza (bądź zaznaczenia pola zgody) udostępnienia Usługodawcy swój adresu e-mail (wraz z innymi danymi) celem otrzymywania wiadomości mailowych w ramach usługi Newsletter.
9. Po dokonaniu powyższych czynności, Usługodawca otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość mailową od Usługodawcy z prośbą o dokonanie potwierdzenia zapisu na Newsletter.
10. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi wyłącznie po dokonaniu potwierdzenia zapisu, która stanowi:

 • zatwierdzenie woli skorzystania z usługi Newsletter,
 • potwierdzenie, iż zapisu na usługę Newsletter dokonał właściciel wskazanego adresu e-mail.

11. Brak potwierdzenia zapisu w przeciągu miesiąca od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej, jest równoznaczny z wycofaniem oświadczenia o zapisie. Po upływie tego terminu dane Użytkownika w tym zakresie zostaną usunięte. Usługodawca jest nadto uprawniony do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail wskazanego podczas zapisu.
12. Poprzez usługę Newsletter zabronionym jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym zamieszczenia danych dotyczących innych osób bez uzyskania ich zgody (w szczególności podawania adresów e-mail osób trzecich).
13. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony – do momentu wypowiedzenia usługi przez Użytkownika lub przez Usługodawcę.
14. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia usługi w każdym czasie. Wypowiedzenie usługi jest możliwe poprzez:

 • wejście w link oznaczony w treści każdej wiadomości mailowej skierowanej w ramach usługi Newsletter,
 • wiadomość e-mail z żądaniem wypowiedzenia usług – skierowaną pod adres [biuro@eteria.com.pl].

15. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia usługi Newsletter lub jej zawieszenia po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail. Zawieszenie lub wypowiedzenie usługi może w szczególności (lecz nie wyłącznie) nastąpić z uwagi na:

 • zakończenie świadczenia usługi,
 • zakończenia prowadzenia działalności związanej z usługą,
 • zmianę przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

16. Powyższe wypowiedzenia mają skutek natychmiastowy od momentu otrzymania oświadczenia drugiej strony.
17. Każda z wiadomości mailowych, kierowanych w ramach usługi Newsletter, stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). Postanowienia §9 Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.
18. Wiadomości mailowe kierowane w ramach usługi Newsletter mogą zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
19. Użytkownik poprzez zapis i potwierdzenie zapisu na Newsletter wyraża zgodę:

 • na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
 • na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).s

 

Dane osobowe i cookies

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z Polityką Prywatności dostępnej pod tym adresem: https://eteria.pl/polityka-prywatnosci/
2. Informacje na temat polityki Usługodawcy w zakresie plików Cookies dostępne są pod tym adresem: https://eteria.pl/polityka-cookies/

Prawa autorskie

1. Wszelkie treści i utwory opublikowanie w ramach Serwisu są przedmiotem praw autorskich przysługujących Usługodawcy i/lub twórcom.
2. Udostępnienie ww. treści i utworów w Serwisie ma na celu wyłącznie zapoznanie się przez Użytkownika z ofertą handlową Usługodawcy i informacjami dotyczącymi prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu nie nabywa żadnych praw do tychże treści i utworów.
3. Zabronionym jest korzystanie z treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek regulowany przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), w tym dalsze ich kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy.
4. W szczególności zabronionym jest kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy prezentowanych w Serwisie projektów druków, znaków oraz koncepcji graficznych.
5. Wszelki zgody, o których mowa powyżej winny zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Reklamacje

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę należy składać drogą elektroniczna na następujący adres e-mail: [biuro@eteria.com.pl].
2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na ww. zgłoszenie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało wysłane, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: https://eteria.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
2. Zmiana Regulaminu przez Usługodawcę jest możliwa w każdym czasie i obowiązuje z chwilą jej publikacji w Serwisie.
3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
4. Spory wynikłe z korzystania z Serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Usługodawcę.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulamin zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.