Polityka Prywatności

Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych, którym jest ETERIA CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-635) przy ul. Polna 44/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000757869, której nadano numer identyfikacji NIP: 7010892601 oraz REGON: 381825604, z kapitałem zakładowym 100.000,- PLN, (dalej jako „Administratorem” lub „ETERIA”).

Spełniając obowiązek nałożony art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem” bądź „RODO”), poniżej przedstawiamy wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również przysługujących Ci praw związanych z ich przetwarzaniem.

Administrator szanuje prawo do prywatności oraz przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa danych zarówno osób odwiedzających jego stronę internetową eteria.pl (dalej także jako „Serwis”), jak i osób z którymi prowadzi korespondencję bądź na rzecz których świadczy swoje usługi („Klienci”), a także pracowników i osób reprezentujących jego Klientów (zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”).

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie. W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z informacjami udostępnionymi przez te podmioty.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do zapewnienia zgodności przetwarzania z zasadami określonymi w Rozporządzeniu, jak również z przepisami ustawodawstwa krajowego. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia i procedury zapewniające należytą poufność, integralność oraz bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.
Zapoznaj się również z naszą Polityką Cookies pod tym adresem https://eteria.pl/polityka-cookies/.

W przypadku ewentualnych wątpliwości bądź pytań, z chęcią udzielimy dodatkowych informacji.

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem: biuro@eteria.com.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 519 478 143
 • tradycyjnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności, w szczególności do jego okresowej aktualizacji.

W sytuacji, gdy jesteś Użytkownikiem Serwisu Eteria.pl

 

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania złożone poprzez formularze kontaktowe zamieszczone w Serwisie, w tym przesłanie bezpłatnej wyceny usług oraz związaną z tym dalszą korespondencją, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych form komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO);
 • zawarcia i realizacji zawartych umów z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • promocji i marketingu produktów lub usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analitycznych i statycznych związanych z usprawnieniem działalności Administratora i strony internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Od kogo zbieramy dane osobowe:

Administrator może przetwarzać dane osobowe, których źródłem pochodzenia jest:

 • gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośredniego od osoby, której dane dotyczą  źródłem danych jest ta osoba,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych Klientów (potencjalnych Klientów źródłem danych jest ich pracodawca/zleceniodawca,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów) źródłem danych jest Klient lub publicznie dostępne rejestry.

 

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać:

Administrator może gromadzić następujące dane osobowe:

1) od osób, których dane dotyczą:

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • w przypadku przedsiębiorców – nazwę firmy, numer NIP lub REGON, adres siedziby;
 • dane dotyczące zamówienia/usługi oraz inne informacje i dokumenty związane z realizacją zamówienia/usługi;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.

2) od pracowników i osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów):

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • stanowisko/funkcja pełniona u Klienta;
 • dane Klienta (dane adresowe, dane kontaktowe oraz inne dane identyfikacyjne);
 • dane dotyczące zamówienia/usługi oraz inne informacje i dokumenty związane z realizacją zamówienia/usługi;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.

Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są one konieczne do realizacji celów.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora bądź wymiany korespondencji (uzyskania odpowiedzi na złożone zapytania lub wycenę).

 

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne, usługi marketingowe, usługi księgowe czy usługi prawne. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym, w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku skorzystania z usług wsparcia w zakresie finansowania inwestycji związanych z nieruchomościami, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane współpracujących doradcom finansowym i kredytowym.

Dalsze informację znajdziesz w sekcji „Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie”.

 

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe:

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • konieczny do realizacji zamówień/usług
 • wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem
 • współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego pracujesz bądź którego reprezentujesz
 • niezbędny do realizacji innych celów
 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych).

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń).

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

 

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):
  Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):
  Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.
 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):
  Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):
  Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
  c) został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  c) gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ETERIA.
 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):
  Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:
  a) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych,
  b) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sytuacji, gdy wymieniasz z nami korespondencję elektroniczną

 

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania (wycenę) złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym związaną z tym dalszą korespondencją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO);
 • wymianę korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie [com.pl] (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 • zawarcia i realizacji zawartych umów z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • promocji i marketingu produktów lub usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analitycznych i statycznych związanych z usprawnieniem działalności Administratora oraz domeny pocztowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Od kogo zbieramy dane osobowe:

Administrator może przetwarzać dane osobowe, których źródłem pochodzenia jest:

 • gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośredniego od osoby, której dane dotyczą  źródłem danych jest ta osoba,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych Klientów (potencjalnych Klientów źródłem danych jest ich pracodawca/zleceniodawca,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów) źródłem danych jest Klient lub publicznie dostępne rejestry.

 

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać:

Administrator może gromadzić następujące dane osobowe:

  1) od osób, których dane dotyczą:

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • nazwę firmy, numer NIP lub REGON, adres siedziby;
 • dane dotyczące zamówień/usług oraz inne informacje i dokumenty związane z realizacją zamówień /usług;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.
  2) od pracowników i osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów):

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • stanowisko/funkcja pełniona u Klienta;
 • dane Klienta (dane adresowe, dane kontaktowe oraz inne dane identyfikacyjne);
 • dane dotyczące zamówień/usług oraz inne informacje i dokumenty związane z realizacją zamówień/usług;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.

Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są one konieczne do realizacji celów.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora bądź wymiany korespondencji (uzyskania odpowiedzi na złożone zapytania).

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne, usługi marketingowe, usługi księgowe czy usługi prawne. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym, w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku skorzystania z usług wsparcia w zakresie finansowania inwestycji związanych z nieruchomościami, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane współpracujących doradcom finansowym i kredytowym.

Dalsze informację znajdziesz w sekcji „Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie”.

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe:

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • trwania współpracy/wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem lub
 • współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego pracujesz bądź którego reprezentujesz lub
 • konieczny do realizacji zamówień/usług lub
 • niezbędny do realizacji innych celów lub
 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych).

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń) – także w sytuacji, gdy korespondencja będzie stanowić element dokumentacji dotyczącej świadczonej usługi.

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):
  Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):
  Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.
 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):
  Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):
  Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
  c) został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  c) gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ETERIA.
 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):
  Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:
  a) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych,
  b) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sytuacji, gdy jesteś subskrybentem naszego Newslettera

Administrator – po wyrażeniu przez Ciebie stosownej zgody – za pośrednictwem Serwisu będzie udostępniał Ci informacje związane z usługami świadczonymi przez Administratora – przesyłane w formie cyklicznego Newslettera na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Możesz wypisać się z subskrypcji Newslettera w każdej chwili – stosowna informacja zostanie zamieszczona każdorazowo w treści Newslettera.

Podając swoje dane osobowe (w tym swój adres e-mail) w dedykowanym formularzu umieszczonym w Serwisie, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu wysyłki Newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam wysyłkę Newslettera.

Subskrypcja Newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Administrator nie będzie udostępniał tych danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • wysyłki elektronicznej informacji handlowych w postaci Newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wymiany korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie [com.pl] bądź innych form komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne bądź usługi marketingowe. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym, w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe:

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych) lub
 • wypowiedzenia umowy świadczenia usług Newsletter przez Administratora lub
 • niezbędny do realizacji innych celó

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń) – także w sytuacji, gdy korespondencja będzie stanowić element dokumentacji dotyczącej świadczonej usługi.

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):
  Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):
  Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.
 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):
  Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):
  Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
  c) został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  c) gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ETERIA,
 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):
  Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:
  a) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych,
  b) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sytuacji, gdy jesteś naszym Klientem

 

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • realizacji zawartych umów z Administratorem oraz świadczenia przez niego uzgodnionych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia nowych umów z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wymiany korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie [com.pl] bądź innych form komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora bądź wymiany korespondencji (uzyskania odpowiedzi na złożone zapytania lub wycenę).

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne, usługi marketingowe, usługi księgowe czy usługi prawne. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym, w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku skorzystania z usług wsparcia w zakresie finansowania inwestycji związanych z nieruchomościami, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane współpracujących doradcom finansowym i kredytowym.

Dalsze informację znajdziesz w sekcji „Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie”.

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe:

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • trwania współpracy/wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem lub
 • konieczny do realizacji umów/usług lub
 • niezbędny do realizacji innych celów lub
 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych).

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń) – także w sytuacji, gdy korespondencja będzie stanowić element dokumentacji dotyczącej świadczonej usługi.

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):
  Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):
  Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.
 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):
  Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):
  Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
  c) został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  c) gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ETERIA,
 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):
  Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:
  a) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych,
  b) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sytuacji, gdy jesteś pracownikiem/członkiem organu Klienta

 

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą wykorzystane jedynie w poniższych celach:

 • wymiany korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie [com.pl] (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO);
 • zawarcia i realizacji zawartych umów/świadczenia usług pomiędzy Administratorem a Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków względem instytucji państwowych, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • ewentualnego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Od kogo zbieramy dane osobowe:

Administrator może przetwarzać dane osobowe, których źródłem pochodzenia jest:

 • gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośredniego od osoby, której dane dotyczą źródłem danych jest ta osoba,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych Klientów (potencjalnych Klientów źródłem danych jest ich pracodawca/zleceniodawca,
 • gdy przetwarzamy dane osobowe osób reprezentujących naszych Klientów (potencjalnych Klientów) źródłem danych jest Klient lub publicznie dostępne rejestry.

 

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać:

Administrator może gromadzić następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu bądź adres);
 • stanowisko/funkcja pełniona u Klienta;
 • dane Klienta (dane adresowe, dane kontaktowe oraz inne dane identyfikacyjne);
 • dane dotyczące usług/umów oraz inne informacje i dokumenty związane z realizacją umów/usług;
 • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.

Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są one konieczne do realizacji celów.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora bądź wymiany korespondencji (uzyskania odpowiedzi na złożone zapytania).

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą członkowie organów, pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Twoje dane osobowe mogą zostaną powierzone innym zewnętrznym podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów bądź w ramach realizacji przez Administratora swoich obowiązków i praw. Takimi podmiotami mogą być m.in. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług czy podmioty świadczące inne usługi elektroniczne, usługi marketingowe, usługi księgowe czy usługi prawne. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym, w szczególności gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku skorzystania z usług wsparcia w zakresie finansowania inwestycji związanych z nieruchomościami, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane współpracującym doradcom finansowym i kredytowym.

Dalsze informację znajdziesz w sekcji „Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie”.

Jak długo będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe:

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez czas:

 • współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego pracujesz bądź którego reprezentujesz („Klienta”) lub
 • wymiany korespondencji pomiędzy Tobą (działającym w imieniu Klienta) a Administratorem lub
 • konieczny do realizacji umów/świadczenia usług przez Administratora lub
 • niezbędny do realizacji innych celów lub
 • do momentu wycofania udzielonej zgody (jeżeli jest ona wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych).

Dane osobowe mogą być przechowywane także ponad wskazane okresy przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub czas potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (m.in. do czasu przedawnienia roszczeń) – także w sytuacji, gdy korespondencja będzie stanowić element dokumentacji dotyczącej świadczonej usługi.

Po tych okresach Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone bądź usunięte.

Jakie posiadasz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):
  Jeśli podstawą prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda, to posiadasz prawo do jej wycofania w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.
  Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.
  Pamiętaj jednak, że cofnięcie udzielonej zgody może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):
  Posiadasz uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, jak również do związanych z nimi informacji (szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO). Administrator na Twój wniosek dostarczy Ci kopię danych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.
 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):
  Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, posiadasz prawo do żądania ich sprostowania. Masz również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (przy uwzględnieniu celów przetwarzania), w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w tej materii.
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):
  Posiadasz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania od Administratora poinformowania innych administratorów (którym upubliczniono Twoje dane podlegające usunięciu) o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Administrator ma obowiązek zastosować się do takiego żądania, w sytuacji gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
  c) został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  c) gdy Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  Pamiętaj jednak, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):
  Posiadasz prawo do wystąpienia do Administratora z żądaniem przeniesienia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy te dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o wyrażoną zgodę lub umowę. W takim przypadku możesz żądać otrzymania swoich przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora
 • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):
  Posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec:
  a) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych,
  b) przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację celu, dla którego przekazałeś swoje dane osobowe Administratorowi.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  W sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Państwa trzecie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator może przekazać Twoje dane do poniższych podmiotów:

  przetwarzających dane osobowe także poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 • Google – w zakresie korzystania z usług poczty elektronicznej (Gmail), narzędzi analitycznych dot. statystyk Serwisu (Google Analytics). Masz możliwość zmiany ustawień dot. narzędzia Google Analytics* w zakresie mierzenia Twojej aktywności – w tym celu skorzystaj ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (zakres zebranych danych uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby).
  * Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem narzędzia analitycznego Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Facebook Inc. z siedzibą w U.S.A. lub Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – w zakresie wtyczek społecznościowych* (odnośnika zamieszczonego w Serwisie), narzędzia analitycznego wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam (Facebook Piksel) oraz korzystanie z portali społecznościowych (Facebook, Instagram). Zakres zebranych danych co do zasady uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Jednakże w przypadku, gdy odwiedzający Serwis jest jednocześnie zalogowany na własnym koncie w serwisie społecznościowym Facebook bądź Instagram, to treści zamieszczone na Serwisie mogą zostać powiązane z jego kontem Facebook (Instagram). W związku z tym Facebook (Instagram) może przyporządkować wizytę odwiedzającego w Serwisie z jego kontem Facebook (Instagram). Administrator nie ma wpływu na zakres zebranych przez Facebook (Instagram) danych czy na procesy przetwarzania tychże danych.
  * Podstawę prawną korzystania z wtyczek serwisu społecznościowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W celu uniknięcia wskazanego wyżej powiązania wizyt odwiedzającego w Serwisie z jego kontem społecznościowym, rekomendujemy dokonanie wylogowania z serwisów społecznościowych przed kliknięciem zamieszczonych w Serwisie wtyczek społecznościowych.

W świetle przepisów RODO powyższe podmioty uznawane są za państwa trzecie, gdyż posiadają siedziby poza EOG. Ponadto Administrator wskazuje, iż powyższe podmioty mogą nie zapewniać odpowiednich standardów ochrony danych osobowych jak wymaganych RODO.
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego poza powyższymi.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.