Informacja o administratorze danych osobowych

w związku z udziałem kandydata w procesie rekrutacji lub procesu negocjacji współpracy w ramach działalności gospodarczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą ETERIA CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-635) przy ul. Polna 44/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000757869, której nadano numer identyfikacji NIP: 7010892601 oraz REGON: 381825604 (dalej jako „Administrator”).
  2. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@eteria.com.pl lub telefonicznie +48 519 478 143.
  3. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub procesu negocjacji współpracy w ramach działalności gospodarczych, zaś w przypadku nawiązania współpracy także w celu: przygotowania dokumentów związanych ze współpracą. Dobrowolnie podane przez Pana dane kontaktowe służą do kontaktu z Panią/Panem w celach związanych z powyższym procesem. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu dochodzenia lub ochrony przed potencjalnymi roszczeniami (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora) lub wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa (podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w ramach zgłoszenia oraz procesu – jest Pani/Pana zgoda.
  5. Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana na potrzeby powyższego procesu będą udostępniane jedynie osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w dany proces oraz osobom zajmujących się sprawami kadrowo-księgowymi u Administratora.
  6. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres 3 miesięcy, po czym zostaną trwale usunięte, chyba że dojdzie do zawarcia z Panią/Panem umowy. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu oraz w trakcie procesu, po wskazanym okresie będą przetwarzane w związku z nawiązaną umową współpracy do czasu jej zakończenia. Dane osobowe mogą być przetwarzane ponad wskazane okresy przez czas konieczny do (i) ochrony i/lub dochodzenia praw przez Administratora, (ii) spełnienia wymogów nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  7. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania będzie zgoda). Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.
  9. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby wskazanych procesów jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje, że Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w danym procesie.
  10. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.